Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu www.aladukkan.com.tr adresinde kayıtlı internet sitesine (bundan böyle “Websitesi” olarak anılacaktır) giren gerçek/tüzel kişinin (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) www.aladukkan.com.tr’ de alışveriş yapması ve/veya Üyelik Sözleşmesini okuyup onayladığını teyit etmesi halinde devamda yer alan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Ahsen Toktay’ın (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.) söz konusu siteden kaynaklanan haklarını kabul ettiği anlamına gelmektedir.
Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Kullanıcı”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Websitesinden faydalanırken ve Websitesindeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara Websitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur. Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder
2. İşbu sözleşme Websitesi’nde sunulan hizmetlerin, söz konusu hizmetlerden yararlanma şartlarının, Satıcı ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerinin açıkça tespit edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kullanıcı ve Satıcı işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.
3. Websitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir. Satıcı kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Websitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Websitesi tarafından yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.
4. Üyelik Website”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “site”ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
5. Websitesine üye olabilmek için reşit olmak ve Satıcı tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
6. Kullanıcıların Websitesinde üyeliklerini ve bilgilerini görüntülemek, alışveriş yapmak için sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların ve kullanıcılara bağlı olarak 3.kişilerin bu kapsamda uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, Satıcının doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
7. Kullanıcı, Satıcı’nın veya şahsın ayni veya şahsi haklarına tecavüz edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Websitesi dahilinde yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz.
8. Kullanıcıların hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, Websitesi üzerinde alışveriş yapmaları halinde Satıcı’nın söz konusu işlemler kapsamında herhangi bir sorumluluğu yoktur.
9. Satıcı dilediği takdirde ürünleri değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
10. Kullanıcılar bilgilerini doğru olarak beyan etmeyi kabul beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir. Satıcı, söz konusu kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliğine sadık kalmak ve saygı duymak kaydıyla değerlendirmeleri için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Websitesinin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren Kullanıcı’yaherhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatabilir.
11. Websitesine bağlı her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi kapsamında Satıcı’nın tüm hakları saklıdır.
12. Satıcı site içerisinde bulunan bilgileri kontrol etmektedir. Ancak söz konusu bilgilerin güncel durumu ile Websitesi üzerinde yer alan mevcut bilgilerin arasında farklılıklar söz konusu olabilecektir. Bu kapsamda Satıcı’nın hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.
13. Satıcı tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
14. İşbu sözleşme süresiz olarak akdolunmuş olup; uygulanmasında Türk Mahkemeleri yetkilidir.