Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Konu

İş bu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan bir mesafeli satış sözleşmesidir. Sözleşmenin konusu www.aladukkan.com.tr’e giren, gezinen ve alışveriş yaparak Kullanım Koşulları’nı kabul eden Kullanıcı’nın (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) , www.aladukkan.com.tr’nin sahibi olması ve kullanım haklarını elinde bulundurması sebebiyle Ahsen Toktay’a (bundan böyle Satıcı olarak anılacaktır.) ait www.alâdukkan.com.tr isimli internet sitesinden (bundan böyle “Websitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş verdiği nitelikleri ve bedeli belirtilen ürünün satışı ve tesliminin sağlamasıdır.

Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı ile ilgili olarak bu sözleşme ile bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve buna dayanarak mal ve hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Alıcı bu sözleşmeyi onaylayarak, site içerisinde yer alan “Kullanım Hakları ve Koşulları”, “Gizlilik”, “Üyelik Sözleşmesi” ni de okuyarak onayladığını kabul eder.

 2. Sözleşme Konusu Ürün

Alıcı’nın internet sitesi üzerinden satın aldığı, Ala Dükkan’a ait tüm mal ve ürün bundan böyle “Ürün” veya “Ürünler” olarak anılacaktır.

2.1. Ürünlerin Faturalandırılması 

Ürünlerin cinsi/türü, miktarı, ayırt edici özellikleri ve vergiler dâhil satış bedeli faturanızda gösterilecektir.

2.2. Ödeme Şekli

Ödemeler kredi kartı ve banka havalesi ile yapılacaktır.

Vadeli satışların geçerli olması halinde, söz konusu satışlar sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılabilir. Bu nedenle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Teslimat Şekli ve Adresi

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’nın belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda teslim eden kargo görevlisi yanında açarak kontrol etmek ve ayıp ve hasara ilişkin tutanak tutulmasını sağlamakla yükümlüdür. Alıcı bu şekilde tespit edilen ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

2.5. Kargo Ücreti

Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Ürün bedeline kargo masrafları dâhil değildir. Faturada ayrıca iletilecektir.

3. Genel Hükümler

3.1. Tüketici, www.alâdukkan.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. Sözleşmeye konu olan her bir ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığı da göz önünde bulundurularak, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek olan kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

3.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının okunup anlaşıldığına dair alanın doldurulmuş Websitesi üzerinde doldurulmuş olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

3.7. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aynı şekilde Satıcı, teslim edilmesini imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve Alıcı’ya farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.8. Ürün bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Ürünün cayma hakkı kullanılmayacak ürünlerden olması halinde ise ürün bedeli en geç 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya ödenir. Bunun için ayrı bir ihtar ya da ihbara lüzum bulunmamaktadır. Satıcı’nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

4. Ürünlerin Teslimatı

4.1. Ürün, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. Ayrıca, Satıcı mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Satıcı, Alıcı’nın sipariş ettiği  mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler bu bildirim ile birlikte 10 gün  içinde iade edilir. Bu takdirde Alıcı siparişin iptali edilmesini ya da mücbir sebepler veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde Alıcı’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir. Bankadan kaynaklanan ödeme gecikmelerinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.2. Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Alıcı, ürünü teslim almadan önce; muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı’nın malı teslim alması; ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Teslimattan sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun fatura bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı fatura bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.

4.3. Ürün, Alıcı’dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5: Cayma Hakkı

5.1. Alıcı ürünün kargoda  hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya e-posta ile bildirimde bulunulması ve Satıcı’nın e-postayı aldığını teyit etmesi gerekmekte; Ürünün cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması şartı aranmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın, Satıcıya  ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün bedelini gösteren Alıcı faturasının da Satıcıya iade edilmiş olması şartı ile, ürün bedeli  Alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya bedel iadesi yapılmaz.

5.2. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünlerin kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

5.3. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminin tamamlanması mümkün değildir. Bu durumdan Satıcı sorumlu tutulamaz.

KKTC ve yurtdışı siparişlerinde ise Alıcı KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.4. Cayma hakkının kullanıldığı ürünlerde Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan sebeplerle değer azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir hal meydana gelirse Alıcı malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin eder.

5.5. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. 

6. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

6.1. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 

6.2. 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2. maddesinin 3/a bendi gereğince Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.3. Belirtilenler dışında cayma hakkı kullanılamayacak ürünler aşağıdaki gibidir;

– Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

– Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri,

– Gazete, dergi gibi süreli yayımlar,

– Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar,

-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.

7. Mücbir Sebep:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın, el koyma veya grev, lokavt, terör olayları, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette, gümrük mevzuatındaki değişiklikler gibi), mücbir sebep olarak kabul edilir.

Mücbir sebep nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, tedariki mümkün benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Alıcı’nın ödeme yaptığı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

8. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı’nın Türkiye dışında ikamet ediyor olması halinde Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 9. Diğer Hükümler

Sitede yer alan Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik, Kullanım Hakları ve Koşulları  ve sipariş aşamasında düzenlenen fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Alıcı bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. Geçerlilik

İşbu sipariş-sözleşme, ön bilgilendirme formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler, Alıcı’nin işbu formu onayladığı an itibari ile geçerlidir ve Alıcı tarafından www.aladukkan.com.tr internet sitesinde elektronik ortamda okunup (ayrıca e-postasına iletilmiştir) teyit edildiği tarihte uygulamaya alınarak; tarafların Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır.